చిత్రాలు : స్నేహశ్రీ. ..ఇంటర్ శ్రీ చైతన్యకాలేజి కూకట్పల్లి తల్లి...మాధవి. తండ్రి...వేణు


 

కామెంట్‌లు