చిత్రాలు :- పి.యతిన్--అమ్మ..శ్రీలాస్య నాన్న..హరికృష్ణ. ..హైదరాబాదుఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న