జీవన రాగం ....!! (ఆన్షీలు):-డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్,హన్మకొండ .

 సాయమంటే ధనము మాత్రమే కాదులే 
అందరికీ ఇది అంతగా సాధ్యమయ్యేది కాదులే !
అక్కరకు వచ్చినపుడు మాటసాయమే చాలులే 
వినుము కె.ఎల్వి.మాట  నిజము  సుమ్ము....!!
----------------------------------------------------------------
సహృదయముతో సాయమందించు జనులు 
స్వీయ పొగడ్తలతో చెలరేగిపోరాదు ఎప్పుడు 
మంది తెలుసుకొని అందించు ఆశీస్సులే గొప్ప !
వినుము  కె.ఎల్వీ.మాట  నిజము సుమ్ము...!!
--------------------------------------------------------------
సంపాదనలో దశమ భాగము దేవుడి సొత్తని 
చెప్పుచున్నది కదా మన పరిశుద్ధగ్రంధము ,
మానవ సేవలో గుప్పిలి విప్పుము సోదరా....!
వినుము  కె.ఎల్వీ.మాట నిజము  సుమ్ము....!!
--------------------------------------------------------------
సహాయమనిన రూపమ్ములో పలురకములు లే ...
పేద విద్యార్దికి పుస్తకాలసాయము మంచిదే లే....
లేనివాడికి వస్త్ర దానమూ మహాప్రసాదమే లే....
వినుము కె.ఎల్వీ.మాట  నిజము  సుమ్ము.....!!
--------------------------------------------------------------
అనాధశరణాలయాలలో అన్నదానము మేలు !
ఆకలిగొన్నవారికి కడుపునింపుట యే పుణ్యము
ఆలోచించి చూడగా ఇదియే గొప్పకార్యము కదా 
వినుము కె.ఎల్వీ. మాట  నిజము  సుమ్ము....!!
----------------------------------------------------------------
కష్టపడగల చేవ కలిగియుండి కూడా కొందరు ,
బిక్షమెత్తు కార్యమునకు దిగజారిపోదురు ఎందుకో!
స్వయంకృషితో కడుపునింపుకొన్నతృప్తి గొప్పది లే
వినుము  కె. ఎల్వీ.మాట  నిజము సు మ్ము....!!
---------------------------------------------------------------