*ఏడవకు*:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఏడవకు ఏడవకు
ఓ బుజ్జి బాబు
ఏడుస్తె నిన్నెవరు
ఎత్తుకుంటారు
అమ్మ నాన్నలతో
నువ్వు ఆడుకోవచ్చు
అక్క అన్నలతో
నువ్వు పాడుకోవచ్చు
ఆడితే పాడితే
మెచ్చుకుంటారు
నవ్వితే నిన్నెంతో
ఇష్టపడతారు!!