ఉత్పలమాలిక;-వరుకోలు లక్ష్మయ్య సిద్ధిపేట.

 రాక్షసి లాగవెంటబడి లక్షల మందిని బట్టి చంపగన్
పాక్షిక లాకుడౌను మన ప్రాణము నిల్పగ వచ్చిచేరగన్ 
కక్షగ ఈకరోననిలగందరగోళము సృష్టిజేసెనే
దీక్షనుబూని మానవులు దీనిని నంతము చేయబూనగన్ 
తక్షణమే ప్రభుత్వమును దండిగ వ్యాక్సిను తెచ్చి నివ్వగన్
ఆ క్షణమందరూపిరిని హాయిగ పీల్చగ వ్యాధి తగ్గెనే.