అధిక వర్షం-సరళ గున్నాల

ఉ*పొట్టకు తిండిలేక పసిపోరలు నేడ్చిన పాలులేకయున్
కట్టగబట్టలున్కరువు క్రమ్మగ మేఘముకారుచీకటుల్
వెట్టినిజేయబోవనతిభీకరగాలులు రేగిపోవగన్
మట్టినినమ్మువారలకు మైకముగ్రమ్మెగ చావుజేరెగా

శా*నీటన్మున్గగపల్లె,పంటలవియున్ నేరీతిగానుందురో
వాటమ్మేగన బోవలేకబ్రతుకన్
బాటెక్కడన్లేకయున్
మూటన్బట్టుకపోవజూచునపుడున్ మోడయ్యినాజీవి నీ
చేటున్దప్పిన రైతులెల్ల మురియున్ చిందించగా నవ్వులన్
కామెంట్‌లు