తరువులు- సరళ గున్నాల
శా*చెట్టైమానవ జీవజాతి నిలువన్
చేబూనగాబాధ్యతల్
మట్టిన్నమ్మినవారలైన తరువుం
ప్రాణమ్ముగానెంచుచున్
వెట్టిన్జేయుచు పెంచుచున్న
 విడకన్ ప్రేమారగాపెంచినన్
కొట్టన్జూడును మూర్ఖులెల్ల 
వినకన్ కోర్కెల్తలన్దిప్పగన్

ఆ.వె.కన్నతల్లితీరు, కడతేర్చజూసిన
తానుతరగి పోవ ధరణినిలుప
ఎండుకట్టెయైన ఎదిగిచెట్టైనిట
నూపిరూదుచుండు నురినివేయ