చిత్రాలు : నీహాల్ సాయినాథ్ .పునీత్. 3వ తరగతి చైతన్య టెక్నోస్కూల్. క్లాస్ టీచర్ శ్రీమతి ఎం.ఉమాదేవి. ఆన్లైన్ క్లాస్. 

కామెంట్‌లు