రంగుల బుడగ:-కంచనపల్లి వేంకట కృష్ణారావు-9348611445

       మా పాపాయి సబ్బు నీటి
      బుడగ సృష్టించింది
       బుడగ సంతోషంతో బోలెడు
        రంగులు నింపుకుని హాయిగా
        మెల్లగా ఎగిరింది!
         బుడగను చూసి పాప కిలకిల నవ్వింది.
        కాసీపు బతికినా నా జీవితం
         తరించిందని బుడగ అనుకుంది!
         హాయిగా ఎగురుతున్న బుడగ
         రంగులతో సహా గోడలో
         ఐక్యం అయిపోయింది!
         మాయమైన బుడగ వేపు
          పాప జాలిగా చూసింది.
         పాప మరిన్ని బుడగల్ని
         గాలిలోకి వదలింది
         ఆనంద డోలికల్తో!
      

కామెంట్‌లు