నారాయణి! నమోస్తు తే! "వారాహీ రూపిణీ" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌మహిష వాహిని వీవె!
      వర దాయినివి నీవె!
      వారాహి! మాం పాహి!
     
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ... వారాహీ రూపిణీ! శ్రేష్టమైన వరములను భక్తులకు ప్రసాదించు నది. మహిషము ( దున్న పోతు) వాహనము పైన విహరించు నది. మహిష వాహిని... జనని!
🔯 శ్రీ మహారాజ్ని... వారాహీ, మాతృ శక్తి రూపమును దాల్చినది. జలము నందు మునిగి పోయిన భూమండలమును కోరలతో పైకెత్తి ఉద్ధరించినది. సప్త మాతృక లలో ఒకటి... వారాహీ!
🔯 ఆది పరాశక్తి యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       గృహీతోగ్ర మహా చక్రే!
       దంష్ట్రొద్దృత వసుంధరే!
 
       వరాహ రూపిణీ! శివే!
       నారాయణి! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి" ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )
కామెంట్‌లు