నారాయణి! నమోస్తు తే!మంగళ గౌరీ దేవి "శంకర ప్రియ.," శీ ల.,సంచార వాణి: 99127 67098

 👌శ్రీమన్మహా శంభు

      మాయా విలాసినీ!
      నమః శతము శాంభవి!
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి పదాలు"., )      
👌 పరం బ్రహ్మ రూపిణీ నారాయణి, "మంగళ గౌరీ దేవి".. శ్రీమంతు డయిన మహా శంభుని యొక్క మాయా శక్తి రూపిణీ!
👌శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మంగళ వారం నాడు.. "మంగళ గౌరీ" వ్రతమును; స్త్రీలందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించు చున్నారు.
👌 మంగళ గౌరీ దేవి దివ్యానుగ్రహము వలన, స్త్రీ లందరు... సుమంగళిగా నుండ వలెనని, తమ సంతతి వారు.. ఆయు రారోగ్యము లతో జీవించ వలెనని; త్రికరణ శుద్ధిగా శ్రీమాతను ప్రార్థించు చున్నారు!
🙏 మత్తేభం (ప్రార్థనా) పద్యం
         కలకాలంబు సుమంగలీత్వ సుఖ విఖ్యాతుల్ మదిం గోరి, బి
         డ్డల కారోగ్య మఖండ వైభవము, దార్థ్య స్వాంతముం గోరి; మం
         గళ వారంబును శుక్ర వారముును మ్రొక్కం గంద్రుగా, సర్వ మం
          గళ గౌరీ! వరలక్ష్మి! మా కొసగుడీ కామ్యార్ధ సర్వస్వమున్!!
      
     ( రచన: "ఆర్షకవి శిరోమణి" విద్వాన్ బులుసు వేంకటేశ్వరులు గారు వ్రాసిన "మంగళ గౌరీ వరలక్ష్మి శతకము" నుండి సంకలనం )
కామెంట్‌లు