తీర్చును(బాలగేయం):-- డాక్టర్.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 దివినుండి కురిశాయిపూలు
అవేకదా చందాయి వెన్నెలపాలు
ఆకుపచ్చగా నవ్వెను చేలు
భువిలోని ప్రజలకదే మేలు
అమ్మకు మొక్కితే కష్టాలు కడతేరు
ఎప్పుడూ మరవొద్దు అమ్మపేరు
పేరులెన్ని ఉన్నా వేరువేరు
అది వున్నదిగా ఒకటేగా నీరు
ఆ అమ్మే మన కష్టాలుబాపు
మనకంటికి రెప్పేగా కాపు
మన అందరిది ఎట్లున్నా రూపు
అమ్మ మనపై కరుణను చూపు
భక్తుల రక్షణ జరిగెను నాడు
అది ఎప్పటికీ వసివాడదు నేడు
ప్రజలందరు కోరుకునే కూడు
అమ్మయే తీర్చును మన గోడు!!

కామెంట్‌లు