*నవ్వులు*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

        *సాంస్కృతిక నేపథ్యం*
58. నాడు ఆంగ్లేయుని నవ్వు,
   మన యెడ తుచ్ఛ వెటకారం!
      సమర యోధుని నవ్వు,
ఉద్యమాన స్వేచ్ఛా బలిదానం!
59.బానిసత్వాంధకార,
                            ఆకాశాన!
     స్వాతంత్ర్య పున్నమి,
                             జాబిలి!
    పులకరింతలు పూచిన,
                             పువ్వు!
   గాంధీతాత  బోసినవ్వు!
60. మదర్ థెరీసా నవ్వు,
       ఆర్తుల పాలిట వీడని,
     సేవాపరిమళాల వాడని,
    ఏకైక గులాబీ పువ్వు!
61.రావుగోపాలరావు నవ్వులు
      సినీ ప్రాంగణాన,
               ముత్యాల ముగ్గులు!
      నవ్వుకుంటాయి,
                       అన్ని సిగ్గులు!
     చేతకావు ఎవ్వరికీ,
                       ఆ స్లాంగ్ లు!
62.రక్తకన్నీరు నాగభూషణం,
  నటనలో నవ్వు భూషణాలు,
  ప్రేక్షకులను పిలిచే మెరుపులు
  ఆనందం పన్నీరు,   
                      చిలకరింపులు!
63.చార్లీ-చాప్లిన్ చిత్రాలు,
   నవ్వక నవ్వించే విచిత్రాలు,
  హాస్యరసానికి హంపీక్షేత్రాలు,
  మనసు విహరించే,
                  సంతోషసత్రాలు!
       (కొనసాగింపు)

కామెంట్‌లు