నేతాజీ - మణిపూసలు :- ఎం. వి. ఉమాదేవి.
కదం బదమ్ బడాయజా 
నినాదమిచ్చిన తేజా 
సుభాష్ చంద్ర బోసు గ 
జాతిని నడిపిన రాజా !

ఒక వ్యక్తి ఒక శక్తిగ 
దేశంపై అనురక్తిగ 
దాస్య శృంఖలాలు త్రెo చ 
నడుము కట్టే వీరునిగ !

ఆజాద్ హిందు ఫౌజును 
దీక్షతోడ నెలకొలిపెను 
యువతకు గొప్ప పిలుపుతో 
యువసేన కూడగట్టెను !

ఆ స్ఫూర్తియె విలువైనది 
నిరంతరం వెలుగైనది 
వెనుదిరగని వీరుడతడు 
కీర్తి మరణమే లేనిది !


కామెంట్‌లు