సమస్యాపూరణం>డా.ఎన్.వి.ఎన్.చారి--పద్యకవి > హన్మకొండ.

 *సమస్య *“మగం డుత్తముఁడంచుఁ బేర్కొని
-------------------------------------------------------------
 యయో సతి గోరుకొనెన్ విడాకులన్”*(ఛందో
---------------------------------------------------------------
 గోపనము)
-----------------
పూరణ#
********
చిత్తము కోటియాశలనుచిందగ చేరితిమెట్టి నింటికిన్
కత్తులబోనువంటిదనిగాంచకభర్తవిదేశమున్ జనన్ 
అత్తయుమామయున్ నరకమంతయు జూ పిరి బేలయౌమగం
డుత్తముఁడంచుఁబేర్కొనియయో సతి గోరు కొనెన్ విడాకులన్.
కామెంట్‌లు