బడాయిపిల్లి.(బాలగేయం):-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 బడాయిపిల్లికి
భలే దోస్తులు
పందిపిల్లను చూసి
పరుగెత్తువారు
కుక్కపిల్లను చూసి
కూర్చుండువారు
ఎలుకపిల్లను చూసి
ఎగిరేవారు
చేపపిల్లను చూసి
చెయిజాచువారు
పాలకుండను చూసి
పడుకునేవారు
బడాయిపిల్లికి ఉన్న
దోస్తులను చూసి
బాలలందరు కూడ
కిలకిలా నవ్వారు!!

కామెంట్‌లు