చిత్రాలు : నాదిండ్ల తిరుమల సాయి కార్తీక్, పదేళ్లు, 5 వ తరగతి శ్రీ నారాయణ పాఠశాల నాన్న నాదిండ్ల కృష్ణ కిశోరె , అమ్మ హరిణి

 

కామెంట్‌లు