చిత్రాలు : నాదిండ్ల తిరుమల సాయి కార్తీక్ , పదేళ్లు 5 వ తరగతి, నారాయణ స్కూల్, విజయ వాడ, నాన్న నాదిండ్ల కృష్ణ కిషోర్, అమ్మ హరిణి 

కామెంట్‌లు