చిత్రం : అక్షర వుటూరి , 6 వ తరగతి, పల్లవి మోడల్ స్కూల్, నాన్న : శ్రీధర్ . వి. అమ్మ , శిరీష . వి.


 

కామెంట్‌లు