శ్రీ * గురుభ్యోన్నమః *--- : రామానుజం. ప . జేబులో : 8500630543 .

 కంద పద్యం   :
తొలి  గురువు తల్లి యగుచును  , 
మలి గురువుగనుండుతండ్రి మమతల తోడన్;
తెలివియు  నిచ్చెడి  గురువే
ఫలితములను పొంద జేయు పాఠా ల్తోడన్  !!
కామెంట్‌లు