నిషిద్ధాక్షరి...;-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 క-న-ద-ర
ఈ అక్షరాలు రాకుండా కనకదుర్గమ్మను స్తుతిస్తూ 
కంద పద్యాలు
క.
శుభమొసగే హస్తముతో
యభయము మంగళ జయముగ యమ్మై జగమే
లె భగవతిమోము గాంచుట
శుభ యోగమ్మౌ! యతివల చుట్టపు తల్లీ!
క.
పడిపడి వచ్చెడి బిడ్డల
సడిగాంచుచుమాత జూడచల్లగజగతే
గుడితంతెలు తడి బట్టతొ
మడితో బెజవాడ గాంచ మహిమలు తమవే

కామెంట్‌లు