సమస్యాపూరణ:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 *మగనికి చీరగట్టెనొక మానిని మిక్కిలి సంతసించుచున్*
చ.
పగలని చూడకుండ తన ప్రార్థనతోడనె విన్నవించుచున్
*మగనికి చీరగట్టె; నొక మానిని మిక్కిలిసంతసించుచున్*
పొగడగ; సిగ్గుజెంది పతి పోయెను చీరను విప్పివేయగన్
పగడపు భర్త మోముగన పత్నికి యెంతగ ముచ్చటాయెనో
నగలను వేయకుండగనె నాటకమాగెను భామనవ్వుతో

కామెంట్‌లు