సమస్యా పూరణలు:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 *రతికిన్ సిద్ధముగండికన్ రమణులారాశుద్ధచిత్తంబునన్*
మ.
కతగాదే! విన జానకమ్మ ఘన తల్; కళ్యాణ వైభోగమై
జతతో రాముడయోధ్యకై తరలె; రాజ్యంబెల్ల సంసిద్ధులై
నతివల్ ప్రీతిగ స్వాగతంబు లిడగన్
నారాధనా మంగళా 
*రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబునన్*
సమస్యా పూరణ
*చదువు లేక యున్న శాంతి కలుగు*
ఆ.వె
దిక్కు దశలు లేని దీనులన్ జేయుచు
పెద్ద విద్య నేర్చి పేర్మి లేక
తల్లిదండ్రులనిడి తరలిరే దేశాలు
*చదువు లేక యున్న శాంతి గలుగు*

కామెంట్‌లు