*తేటగీతిమాలిక*:-*బెజుగాం శ్రీజ**గుర్రాలగొంది జిల్లా:సిద్దిపేట**చరవాణి:9391097371*


 వేదవ్యాసమహర్షియే వెలుగునింప
భారతమ్మునువ్రాసెను భవ్యముగను
వేదములుబోధజేయగ వినయముగను
జీవరాశులుసైతంబు చేరివచ్చి
వీనులలరగ వినియెను ప్రీతితోడ
చూడముచ్చటగొల్పెను చూపరులకు

కామెంట్‌లు