ముత్యాల హారాలు. :-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్ 9491387977.నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

 791)అదిగో బుల్లెట్ బండి.
        వచ్చింది చెల్లి చండి
      ఆకుకూర తాను వెండి
      ఇప్పుడే పడుకుందండి !
792) మందు నీకు పడదు రా
        తాగుట మానేయ రా
         నోరార చెబుతున్నరా
         మానేస్తే మంచిది రా !
793) గీతా ప్రచారం విను
         చేయుట కొచ్చింది తాను
          ఆమె పేరు ఉదయభాను
           ఆ గీతాసారం విను  !
794) రైలు దూసుకొచ్చింది.
         పొగలు గ్రక్కుతూ ఉంది
          వేగాన్ని పెంచుకుంది
           స్టేషన్ లో ఆగింది!
795) అది ఒక చెకుముకు రాయి
       తీసుకురా  నీవోయి
       ఆ మూలన వేయవోయి
         పోయి రా బొంబాయి !
796) అమ్మ జోల పాడింది
       తినమనితాను వేడింది
        స్నానం చేయాలంది
        నీళ్లను తోడమంది !
797) పొలం జాలువారింది
          నీరు అంతట ఊరింది
          సేద్యం కష్టంగా ఉంది
           పడుతున్నంగ ఇబ్బంది !
798) తొవ్వించావా బాయి
         ఉందా లేదా ఆ సోయి
          స్పాట్ చూఇస్తానోయి
           నీవిక్కడికి రావోయి !
799) కోడిపుంజు తురాయి
         నిక్క పొడుచుకుందోయి
          కూతకు వచ్చిందోయి
           తర్ఫీదు ఇయ్యవోయి !
800) అష్ట శతకం పూర్తి
        అయ్యాయి పరిపూర్తి
        నే ఉన్నది కల్వకుర్తి
          శ్రవనే మాస్పూర్తి!


కామెంట్‌లు