పరిత్యాగం:-వరుకోలు లక్ష్మయ్య సిద్ధిపేటచరవాణి:9704865816

 తే.గీ.
కవితలల్లెను కాళోజి గాంచి జనుల 
ప్రజల గొడవను తానెంచి పట్టుదలగ
నా గొడవయని వ్రాసెను నమ్మకముగ
జడుపులేకనుముందుకేయడుగులేసె
సీ:
భుజమున వ్రేలాడె బొత్తాలసంచిలో పలుకుబడులుమోసి ప్రజలకిడెను
బడి పలుకుల భాషవలదని జెప్పియు
యాస,భాసనుతానె యాదరించి 
తెలగాణ యాసలో తీరైన కావ్యాలు 
వెలికి రావాలని వెతలుజెందె
పుట్టుక,చావులు పూర్తిగా నీవని 
బ్రతుకు సమాజము బాధ్యతనెను 
తెలగాణ కోసమై తీరైన రీతిలో 
ఉద్యమాలకుతానె యూపిరయ్యె
తే.గీ.
తాను మరణించిన పిదప తనదుమేను
వైద్య విద్యార్థులకునిడి భాగములను
కోసి చూపించు మనియెను కోర్కదీర
త్యాగమూర్తులకిది పరిత్యాగమౌను


కామెంట్‌లు