నారాయణి! నమోస్తు తే! "నార సింహి రూపిణీ" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌 నారి రూపిణీ వీవె!
      సింహ రూపిణీ నీవె!
      నార సింహీ! జనని!
     
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ... నార సింహీ! నర సింహ స్వామి వారి రూపములో శిష్ట కావించునది. నార సింహీ... జనని!
🔯 శ్రీ మహారాజ్ని... నార సింహీ, మాతృ శక్తి రూపమును దాల్చినది. క్రూర రాక్షసులను సంహరించినది. ముల్లోకాలను సంరక్షించునది. అష్ట మాతృక లలో ఒకటి... నార సింహి!
🔯 ఆది పరాశక్తి యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       నృసింహ రూపే నోగ్రేన!
       హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్య మే!
       త్రైలోక్య త్రాణ సహితే!
       నారాయణి! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి" ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )
కామెంట్‌లు