ఓం గం గణపతయే నమః!: కొక్కు తేజి రౌతు:- "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098

 👌కొక్కు తేజి రౌతువు!
     గౌరు మోము వేల్పువు!
     దండ మయ! గణపయ్య!
               ఓ విఘ్న రాజ!
     ( విఘ్న రాజ పదాలు. )
👌శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి.. మూషిక వాహనుడు! ఏనుగు ముఖము కలిగిన ప్రభువు!
🔱మూషికము అనగా.. ఎలుక, కొక్కు, పంది కొక్కు.. అని తెలుగు పదములు. వినాయకుడు.. ఎలుకను వాహనంగా గల దైవము. కనుక, "కొక్కు తేజి రౌతు" అని, అచ్చ పదము.
        ఓం గం గణ పతయే నమః
కామెంట్‌లు