*మహాత్మాగాంధీ(మణిపూసలు)*:-*మిట్టపల్లి పరశురాములు**సిద్దిపేట* *చరవాణి:9949144820*

 1.
 భరతదేశ మహానేత 
బోసినవ్వులమాతాత 
దేశ స్వేచ్చనుకాపాడి
పెంచెను దశదిశలఘనత

2
గుజరాతురాష్ట్రమ్ములోన 
పోరుబందరుగడ్డపైన 
శాంతిమూర్తిబాపుగారు 
జాతిపితగనుదయించెను

3
మనసులోనస్వేచ్చదలచి 
సాయుధ దళ మందునిలిచి 
హింసలేని పోరుసలిపె 
మానవతను చేరదీసి
4
హరిజనులనుచేరదీసి 
సకలజనులనొకటిచేసి 
త్యాగమూర్తియైవెలసిను
 జ్ఞానమంతధారబోసి

5.
బానిసత్వపుబ్రతుకులను 
పూర్తిగానుతొలగించెను
 ధర్మ యుద్ధ మాచరించి 
గాంధిమనలవిడిపించెను

కామెంట్‌లు