గురువు:--ఏ.నందిని9వ,తరగతి జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల కొండపాక

 మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చేది అమ్మానాన్నలైతే
జ్ఞానాన్ని అందించేది గురువులు
మనము తప్పదారి నడిస్తే
మనకు మార్గం చూపించేది గురువు
అమ్మానానలు మనకు 
గురువును పరిచయం చేస్తే
గురువు మనల్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తాడు
ఆ పైలోకంలో దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో
ఈ భూలోకంలో గురువు అంత గొప్పవాడు
మన తలరాతను రాసేది దేవుడైతే
మనల తీర్చిదిద్దేది ఈగురువే
గురువును మించిన దైవం లేడు
కామెంట్‌లు