చిత్రాలు : ఎ.విఘ్నేష్ 9వ తరగతి , పి.ఎన్ ఎం హైస్కూల్ హైదరాబాద్ . పంపినవారు హిందీ టీచర్ పి విజయలక్ష్మి 

కామెంట్‌లు