సమస్య-సాహితీసింధు సరళ గున్నాల
కాంతకు మ్రొక్కినంగలుగు గామిత సంపదలెల్ల శీఘ్రమే

అంతయుతానెయై మిగుల నాత్మనుపంచుచుసేవచేయుచున్
సొంతమునాదియంచు తనుజూడకనంతయు పైనమోయుచున్
సుంతయు స్వార్థమున్గనని స్ఫూర్తినినింపెడు మార్గదర్శియౌ
కాంతకు మ్రొక్కినంగలుగు గామిత సంపదలెల్ల శీఘ్రమే!


కామెంట్‌లు