నానీలు.!! > కవి>డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్>హన్మకొండ

 ఆడపిల్లగురించి 
ప్రస్తావించడం -
మగపిల్లాణ్ణి,
కించపరచడం కాదు !!
-------------------------------
ఆడపిల్లల పుట్టుక
ఆనందించాల్సిన 
ప్రధాన వేడుక ....!
కాదంటారా ...!?
--------------------------------
ఆడపిల్ల పుట్టడం
అపశృతా......!?
రేపటి సమాజ నిర్మాత 
ఆడపిల్లలే....!!
----------------------------------
కట్నాల కాటులో
నాటి ఆడపిల్ల ...!
రక్షణ కరువైంది 
నేటి ఆడపిల్ల కు !!
------------------------------------
ఇంటికి వెలుగు 
ఆడపిల్ల లేగా ..!
మగపిల్లాడు కూడా 
మనసున్నవాడే ...!!
-----------------------------------
ఆడతనం -అంటే,
అమ్మలో చూడాలి !
అక్కా -చెల్లెళ్లు ....
నిత్యం గుర్తురావాలి !!
-------------------------------------
కామెంట్‌లు