*ప్రేమ*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 101.ప్రేమ!
        దేహమా!
        నశించడానికి!
        ఆత్మ!
        అమరమై నిలుస్తుంది!
102.ప్రేమ!
        కల్యాణతిలకం!
        కంఠానమంగళసూత్రం!
        కరానమెరిసేకంకణం!
        కాళ్ళ ఆరనిపారాణి!
    కళ్ళెదుట కదలాడే మారాణి!
 103.ప్రేమ!
         ఉత్తమబలహీనత!
         ఉదాత్తగుణసంపద!
         విశ్వమానవసందేశం!
         మహనీయజనాదేశం!
104.ప్రేమ!
       కలల్లో తేలిపోవడమా?
       కళ్ళుతెరిచి,కాళ్ళపైనిలిచి!
       కలల్ని నిజం చేయడం!
     తననితాను నిరూపించడం!
105.ప్రేమ!
       ఆకర్షణ! వికర్షణ!
       ప్రేమకోట బీటలు!
      హత్యలు!ఆత్మహత్యలు!
      ఇది నేటి బాట!
      మరిరాదు నోటమాట!
         (కొనసాగింపు)
--------------------------------------

కామెంట్‌లు