కోటివిద్యలన్నీ ....!! >చిత్ర కవిత డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్>హన్మకొండ *

 బుట్టమీద బుట్ట ,
చంకన చంటిబిడ్డ 
బాధ్యతలెత్తుకున్న--
ఆడబిడ్డ ....
కదిలింది 
కష్టపడి తెచ్చుకున్న 
కందమూలాలతో ...!
అమ్మకం జరిగినప్పుడే
ఆమెకు
ఆకలి గుర్తుకొస్తుంది ,
చంకనున్న బిడ్డ 
ఏడుపువిలువ 
అర్థమవుతుంది ...
అడుగంటిన నూకలపాత్ర 
ఉనికి తెలుస్తుంది !
అందుకే ...
ఆమెఆలోచనలన్నీ 
అమ్మకాలగురించే ...!
కొనుక్కునే ....
మారాజుల గురించే ..
కనీసం ఒకపూట 
గుక్కెడు గంజిగురించే.!!

కామెంట్‌లు