పద్యం :-సాహితీసింధు సరళగున్నాల
న్యస్తాక్షరి గ ,స నిషేదిస్తూ ఉత్పలమాలలో పద్యం

 ఉ*హారతినిత్తునోజనని హాయినిబొందెడు దారిజూపచున్
ధీరతజూపిచుంటి పదతేజమునిండెను పద్యవిద్యలో
శూరతజూపనెప్పుడును శోభనుదృంచెడి మాటలాడకన్
తీరికజిక్కినన్మెరియదివ్వెలు
నెన్నియొ పాళినందునన్


కామెంట్‌లు