హిందీ- మణిపూసలు;-మణికర్ణిక*ZPHS. శేరిలింగంపల్లి*

*_దేశ భాషగహిందీ_*
*_రాజ భాషగ హిందీ_*
*_ప్రజ్వరిల్లెను చూడు_*
*_ప్రజల భాషగ హిందీ_*!!

*_కవుల కలములందున_*
*_కవుల రచన లందున_*
*_మెరిసింది మన హిందీ_*
*_జనుల మనము లందున!!_*

*_తులసి చేతిలో ఒదిగె_*
*_రహీమ్ చేతిలో ఒదిగె_*
*_తేజరిల్లగ హిందీ_*
*_కబీర్ చేతిలో ఒదిగె!!_*

*_జనులు మెచ్చెడి భాష_*
*_జనుల కొచ్చెడి భాష_*
*_భారతావని యంత_*
*_పలుక గలిగిన భాష!!_*

*_ఆత్మ యందున నిలిచి_*
*_దోహ లందున నిలిచి_*
*_రంజిల్లె నీ భాష_*
*_హిందిగా  హృది గెలిచి!!_*

కామెంట్‌లు