చిత్రం : చందన 8వ తరగతి , అమ్మా నాన్న..మంగమ్మ నాగభూషణం. పంపినవారు..గంగరాజు పద్మజ..శ్రీ కళాంజలి ఫైన్ ఆర్ట్స్ స్థాపకురాలు. మలక్ పేట , హైదరాబాద్ 

కామెంట్‌లు