పుష్పవిలాపం;-'రసస్రవంతి ' & ' కావ్యసుధ '9247313488 : హైదరాబాదు
సుందరమైన  -- మా                               
   పూల బ్రతుకులను
చిందరవందర చేస్తూ
చిందు లేస్తున్నారు
బతుకమ్మ పేరుతో -- మా
బ్రతుకులను బలి చేస్తున్నారు
పల్లెల్లో పట్టణాల్లో....
ముద్ద మందారం పువ్వులని
ముద్దుగా మురిసిపోతూనే 
తృంచేస్తున్నారు -- మా
కుత్తుకలను కత్తిరిస్తున్నారు

భగవంతుని ఆరాధనకు
అంకితమైన మా బ్రతుకులను
ఓ మగువల్లారా !                               
 బతుకమ్మ పండుగ పేరా --మా                           
  బ్రతుకులతో ఆడుకుంటారా ?
ఓ జాలి లేని మానవుల్లారా !
ఓ దయా హృదయము లేని                           
 మగువల్లారా!!
మీ మానవ జాతికి                                     
 శతకోటి దండాలు.
భగవంతుడు పువ్వుల్లాంటి                            
హృదయాలను మీకు ఇవ్వలేదు.
అందుకే మాపై మీకు                                 
 కనికరం లేదు.
అయినా పర్వాలేదు
మా పువ్వులతో మీరు
ఐకమత్యంతో
అంబరాన్నంటే
సంబరాలు చేసుకొని 
ఆనంద పడితే చాలు.....
మళ్లీ బతుకమ్మ పండుగకు                               
 కలుసుకుందాం  మా నమస్తే.


కామెంట్‌లు