సమస్యాపూరణ:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 *కరుణాసింధువు జానకీపతియనన్ గర్వించరేభక్తులున్*
మ.
సురలోకాధిపతైనవిష్ణువుగనున్ శోభించె నయ్యోధ్యలో
వరమై జన్మను దాల్చి నేలె పుడమిన్ వంశంబుకేకీర్తిగన్
శరణై గాచెను దీనబంధులను వాత్సల్యంబునన్ తండ్రిగా
*కరుణాసింధువు జానకీపతియనన్ గర్వించరే భక్తులున్*
కామెంట్‌లు