పద్యం : -బెజుగాం శ్రీజ గుర్రాలగొంది జిల్లా:సిద్దిపేట చరవాణి:9391097371
 *కందం*
వరదలుజోరుగపారిన
పురుడునుపోసికనినతన-పుత్రుడినిడకన్
వరముగగంపన పెట్టియు
భరమునుజూపకనుమోసె-బాగుగతల్లీ


కామెంట్‌లు