*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము*-*మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్-చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
10.
ఏకాగ్రతనాలోచన
సాకారము చేయు లక్ష్య సాధన శుభమౌ
ఏకాకి జీవితమ్ములు
శోకముతో నష్ట పెట్టు సుఖములు మూర్తీ!!


కామెంట్‌లు