*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము*;-*మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్--చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
19.
ఖలులై చెడుపనుల విశృం
ఖలముగ స్వేచ్చ జగతికొక కంటకమగుచున్
బలులై బీభత్సములను
తలపోయుట హితము కాదు తగదది మూర్తీ!!
కామెంట్‌లు