*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్;-చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
15.
అంతర్బాహ్యపుశుద్ధి:స
మాంతరమై సర్వ వృద్ధి మానమునగుచున్
స్వాంతన యానపు పథముల
చెంతనతన నీడయౌను చెలువము మూర్తీ!

కామెంట్‌లు