ఓం గం గణపతయే నమః! వంకర తొండము వాడు "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098

 👌వంకరగా నున్నట్టి
     తొండము గల స్వామివి!
     వందనము వెనకయ్య!!
               ఓ విఘ్న రాజ!
     ( విఘ్న రాజ పదాలు. )
👌శ్రీ మహా గణాధిపతి స్వామి వారిని... "వక్ర తుండ! మహా కాయ!.." అను, ప్రార్ధన శ్లోకముతో; ధ్యానించు చున్నాము.
🔱శ్రీ స్వామి వారు.. వంకరగా  నుండు ఏనుగు తొండము కలిగి యున్నాడు. కనుక, వినాయకు నకు.. "వంకర తొండము వాడు" అని, అచ్చ తెలుగు పదము!
        ఓం గం గణ పతయే నమః!
కామెంట్‌లు