ఓం గం గణపతయే నమః!గుజ్జు వేలుపు"శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098

 👌గుజ్జు రూపము నున్న
     గొప్ప వేలుపు వీవు!
     దండ మయ! గణపయ్య!!
               ఓ విఘ్న రాజ!
     ( విఘ్న రాజ పదాలు. )
👌శ్రీ మహా గణాధిపతి స్వామి వారు.. వామన రూపుడు. అనగా పొట్టిగా నుండు దైవము! కనుక,  వినాయకునకు.. "గుజ్జు వేల్పు" అని, అచ్చ తెలుగు పదము!
        ఓం గం గణ పతయే నమః!
కామెంట్‌లు