గురుపూజ(బాలగేయం):- బెలగాం భీమేశ్వరరావు 9989537835

          అమ్మ లాగ లాలించుము
        నాన్న లాగ పాలించుము
        అక్కలాగ ప్రేమించుము
        అన్న లాగ తోడుండుము
        గురుదేవా బోధించుము
        జ్ఞానభిక్ష అందించుము
        వెలుగులోకి నడిపించుము
        వందనాలు అందుకొనుము
                             
(ప్రపంచ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ సందర్భంగా)
కామెంట్‌లు