విజయ దశమి(కైతికాలు)- రమేశ్ గోస్కుల-- కైతికాల రూపకర్త.
*వి*  జయాలనందించె
         వివేకా గుణంబులకు
         రావణ వధ తెలిపే
         రమ్యంగా లోకాలకు
        ఇది సత్యమని చాటె
        అఖిలాండమున వెలిగి

  *జ* న దుఃఖమును తుడిసి
         మాత ధరిత్రి నెలిగించ
         నిస్తేజ ప్రభువుల
         మనుసులు కదిలించ
         మహానీయముగ వచ్చే
         అరుణోదయంబుగ

*య* శస్సు ను పెంచే
         తేజమును కొనిరావె
         చలనాన అలలాగా
         దూకించగా రావె
         మా హృదయమందార
         వేకువతో పూయించి

*ద* శహర రూపిణి మమ్ము
       పువ్వోలె వెలిగించ
       మనో నేత్ర శుద్ధి
       వజ్రంలా మెరిపించ
       దృఢమైన వేకువలు
       మదిమదిన వెలయించి

*శ* మంతక మణివోలె
       శక్తిని ప్రసాదించి
       శబరి మాత వోలే
       క్షుద్బాధ తగ్గించి
       కలతలను తొలగించె
       కరుణించు కాలమా

 *మి* ంటి వెలుగుల లోన
         కన్ను నిలవకుండా
         కటిక చీకటి కూడా
         కాను గణతను నిండా
         కలిగించి, నడిపించు
         విజయదారులలోన

*శు*  భవరముల నొసగి
         కంటకములను త్రుంచి
         మబ్బునిడు సూర్యుడై
         వెలిగేలా దీవించి
         వేకువలు కలిగించు
         హృదయ వీణలు మోగ

  *భా* వాభ్యుధయంతో
          వికసించు మధిలోన
          స్వర్ణదారులు వేసి
          నడిపించు లోకాన
          ఓహోహో దైవమా
          భవబంద యోగమా

 *కాం* క్షించు కమనీయ
          మధురమగు ఫలంబులు
          నయనాలు పట్టుకొను
          భావనా గణములు
          నీ చల్లని చూపులతో
          నాపైన జల్లించు తల్లి

  *క్ష* ణం దాటిన వేళ
       కుములు మనుసు నిడకు
       జనము వీడిన కూడా
       కదులు తేజము నాకు
       కలిగించి నన్ను చుట్టి
      నడిపించు తరువులా క్షేమాన

 *ల* తల చల్లని పైర
       రమణీయత గలుగా
       ఆయురారోగ్యాల 
       ఆనందమిడి వెలుగా
       వారేవ్వా కాలమా
       కమణీయ ఫలితమా

 *తో* ట లాంటి జగతి
         పాల పిట్టలా వెలిగి
         శమీ పత్రం తాకి 
         పాపాలన్నీ తొలగి
         కలకాలము మమ్ము
         కరుణించు వెలుగు లిడు

        

కామెంట్‌లు