అమ్మ-సాహితీసింధు సరళ గున్నాల

 శా*అమ్మానీయొడిపట్టుపాన్పు
గదనే హారంచునిద్రించగన్
రమ్మానాదరి నీదుప్రేమనిడగా
రానంచునేజెప్పకన్
పొమ్మాయంచునుకోపగించవలదే పోబోనునిన్వీడినే
నమ్మోయమ్మని వేడుచుంటి మనమున్ నాయందునీ ప్రేమకై
కామెంట్‌లు