బాలల కోసం "స్వామీ వివేకానంద" సూక్తులు.;-సేకరణ:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 136) విద్య బాల్యానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు.జీవితాంతం అది కొనసాగుతూనే ఉండాలి.
137) ఏతప్పూ చేయనివారు ఎవరికీ భయపడరు.
138) ధైర్యం లేకపోతే ఏరంగంలోనూ విజయం సాధించలేము.
139) మంచి వ్యక్తిత్వమే మనిషికి అసలైన ఆభరణం.
140) పరాజయాలే విజయానికి పునాది వేస్తాయి.
(సశేషము)కామెంట్‌లు